Monitoring centar

Centar za tehnički nadzor alarma je sistem koji omogućava daljinski nadzor parametara alarmnog sistema u realnom vremenu 24h dnevno. Sva dešavanja u alarmnom sistemu se automatski proslijeđuju monitoring centru koji reaguje po unaprijed definisanim procedurama. Sve ovo omogućava brzu i efikasnu reakciju u slučaju incidentnih situacija na objektu.

Usluge monitoring centra su:

  • obavještavanje korisnika i nadležnih službi u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (provale, panik dojave, požara, poplave)
  • slanje dnevnih i mjesečnih izvještaja o radu alarmnog sistema
  • slanje SMS i/ili e-mail dojave korisniku
  • nadzor tehničke ispravnosti svih djelova alarmnog sistema
  • obavještavanje korisnika o tehničkim problemima u radu alarmnog sistema